Биогорива

Дървесните пелети и брикети се произвеждат от отпадъчна дървесина и биомаса, като тяхното производство предотврятва замърсяването на околната среда с отпадъци от дърводобивнта и дървопреработващата промишленост.

Процеса на производство включва раздробяване на отпадъчната дървесина и биомаса на чипс, изсушаването му до определена влажност и пресоването му във вид на пелети или брикети. В процеса на пресоване не се ползват лепила, а се свързват посредством лигнина в дървесината.

При изгарянето на пелетите се отделят минимални количества вредни емисии в атмосферата, а количеството на пепелта е до 1,5 %. Продукта е висококалоричен 4300 - 5500 ккал. Енергията получавана от един тон пелети се равнява на тази от 5-6 кубика дърва за горене. Пресованите биогорива заемат по малко място при складиране а отделят повече енергия. Един тон пелети заема около 1,2 кубически метра обем.